سرخط خبرها
خانه » خبر » درجازدگان و پیشروان در توانگری مالی را بشناسید

درجازدگان و پیشروان در توانگری مالی را بشناسید

به گزارش پول بانک


– بررسی نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه در پنج سال متوالی می تواند نشان دهنده مسیر روبه رشد یا رو به نزول آنها باشد ، این بررسی حکایت از ان دارد که چه شرکتهای با برنامه ترمیم مالی در بهبود روند توانگری مالی خود موفق بوده اند و چه شرکتهایی با انحراف از مسیر ، روند نزولی را طی کرده اند.


به گزارش پایگاه خبری ،  در این گزارش نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه که حوزه فعالیت آنها سرزمین اصلی می‌باشد، در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ ارائه شده است. برای درک درست از وضعیت توانگری مالی این شرکت‌ها و وضعیت کلی این شاخص، آمار مربوطه با توجه به سهم این شرکت‌ها از حق بیمه تولیدی کل بازار در سال ۹۴ ارائه شده است.جدول ۱/ نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵


سطح توانگری


نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۱۳۹۵


نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۱۳۹۴


نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۱۳۹۳


نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۱۳۹۲


نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۱۳۹۱


شرکت


۱


۱۰۰


۱۰۰


۹۰


۱۰۴


۵۵


آسیا


۲


۸۶


۱۱۱


۱۰۲


۱۱۱


۶۳


دانا


۱


۱۰۲


۱۰۷


۱۰۱


۱۴۳


۱۵۹


البرز


۲


۷۶


۷۸


۱۰۱


۴۰


۳۵


معلم


۱


۱۰۰


۱۰۸


۱۰۲


۹۲


۶۷


پارسیان


۱


۲۳۲


۲۱۷


۲۰۴


۲۴۱


۲۷۲


ملت


۱


۱۰۰


۱۳۸


۱۶۶


۹۴


۱۴۶


رازی

۵


۳۵


۳۵


توسعه


۱


۱۴۶


۱۳۲


۱۱۳


۱۱۴


۱۰۸


سامان


۴


۳۳


۷۸


۹۱


۷۱


۸۶


نوین


۱


۱۱۸


۱۱۵


۱۰۵


۱۱۳


۲۵۱


پاسارگاد


۱


۱۱۳


۱۰۰


۱۰۳


۱۳۰


۱۲۰


کارآفرین


۲


۷۷


۸۴


۹۱


۱۵۹


۱۰۲


سینا


۳


۵۸


۴۳


۵۶


۱۱۸


۴۴۶


میهن


۱


۱۰۴


۷۶


۶۳


۹۲


۵۰۱


کوثر


۲


۸۷


۱۳۰

آرمان


۱


۱۹۴


۳۳۹

ما


۱


۷۳۸


۸۷۰


۸۴۰


۱،۲۸۸


۱،۲۸۴


اتکایی ایرانیان


۴


۴۰


۵۱


۸۲


۱۱۹


۹۷


ایران


۲


۷۱


۱۳


۷۴-


۴۲


۱۶۷


دی


۱


۳۶۶


سرمد


۱


۱۷۹


۹۵

تعاون


سطح ۱: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با ۱۰۰ درصد و بیشتر است.
سطح ۲: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است.
سطح ۳: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است.
سطح ۴: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است.
سطح ۵ : ‌مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از ۱۰ درصد است.


 نسبت توانگری شرکت‌های بیمه ایران و آسیا که روی هم رفته در سال ۱۳۹۴ ، ۵۰٫۱ درصد از حق بیمه تولیدی کل بازار را به خود اختصاص داده بودند، در شکل ۱ ارائه شده است.


نسبت توانگری مالی بیمه ایران که سهم ۴۰٫۱ درصدی از کل بازار را داشته است فقط در سال ۹۲ بیشتر از ۱۰۰ درصد بوده است و بعد از آن سیری نزولی داشته است. این نسبت برای شرکت بیمه آسیا در سال ۹۱ و ۹۳ کمتر از ۱۰۰ درصد بوده است و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ معادل ۱۰۰ درصد بوده که در سطح ۱ توانگری مالی قرار گرفته‌ است.


 سه شرکت بیمه دانا، البرز و پارسیان در سال ۱۳۹۴ سهم ۲۰٫۳ درصدی از حق بیمه تولیدی بازار را داشته اند. نسبت توانگری مالی شرکت بیمه البرز در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است. این نسبت برای شرکت دانا در سال ۹۱ کمتر از ۱۰۰ درصد بوده است که برای سال‌های ۹۲ تا ۹۴ به بالای ۱۰۰ درصد رسیده اما در سال ۹۵ دوباره به زیر ۱۰۰ درصد کاهش یافته است که این شرکت را در سطح ۲ توانگری قرار می‌دهد. نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پارسیان در سال‌های ۹۱ و ۹۲ کمتر از ۱۰۰ درصد بوده که بعد از آن به بالای ۱۰۰ درصد رسیده که شرکت را در سطح ۱ توانگری قرار داده است.


سهم شرکت‌های بیمه معلم، رازی، پاسارگاد، کارآفرین، کوثر در سال ۱۳۹۴ از حق بیمه تولیدی کل بازار روی هم رفته ۱۶٫۲ درصد بوده است. نسبت توانگری مالی این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در شکل ۳ ارائه شده است:


نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه پاسارگاد و کارآفرین در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده و در سطح ۱ توانگری مالی قرار گرفته‌اند. نسبت توانگری مالی بیمه رازی برای سال‌ ۹۲ کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و در سایر سال‌های ذکر شده این نسبت بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است که شرکت را سطح ۱ توانگری قرار داده است. نسبت توانگری مالی شرکت بیمه کوثر در سال ۹۱ بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است. در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ به زیر ۱۰۰ درصد رسیده است اما در سال ۹۵ دوباره به بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در سطح ۱ توانگری مالی قرار گرفته است.  این نسبت برای شرکت معلم فقط در سال ۹۳ بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است.


سهم سایر شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۴ از حق بیمه تولیدی بازار ۱۳٫۴ درصد بوده است. نسبت توانگری مالی بیمه سایر شرکت‌هایی که در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند در ادامه آمده است:


 شرکت بیمه ملت در بازه زمانی ذکر شده از وضعیت خوبی برخوردار بوده است چنانکه در تمامی این سال‌ها سطح توانگری مالی این شرکت در بالای ۲۰۰ درصد قرار گرفته است. سطح توانگری مالی بیمه سامان نیز طی دوره ذکر شده در بالای ۱۰۰ درصد قرار گرفته است. این نسبت برای شرکت سینا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بالای ۱۰۰ درصد بوده است اما بعد از آن سیر نزولی داشته و به ۷۷ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته که شرکت را در سطح ۲ توانگری مالی قرار داده است.


نسبت توانگری مالی بیمه میهن در سال ۹۱ و ۹۲ بالای ۱۰۰ درصد بوده اما بعد از آن به زیر ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. این نسبت برای شرکت بیمه دی طی دوره زمانی ذکر شده به جز سال ۹۱، زیر ۱۰۰ درصد بوده است اما شرکت توانسته است از سال ۹۳ به بعد توانگری خود را از سطح ۵ به سطح ۲ ارتقا دهد. سطح توانگری شرکت بیمه نوین در این بازه زمانی زیر ۱۰۰ درصد بوده است و در سال ۹۵ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۳۳ درصد کاهش یافته که این شرکت را در سطح ۴ توانگری مالی جای داده است.


شرکت‌های بیمه ما و اتکایی ایرانیان در سطح ۱ توانگری مالی هستند. در شرکت اتکایی ایرانیان برای سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نسبت توانگری مالی معادل ۱،۲۸۴ ، ۱،۲۸۸ ، ۸۴۰ ، ۸۷۰، ۷۳۸ می‌باشد. در شرکت ما برای سال ۹۴ نسبت توانگری مالی ۳۳۹ و برای سال ۹۵ معادل ۱۹۴ بوده است. این نسبت برای شرکت آرمان در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳۰ درصد بوده اما در سال ۱۳۹۵ به ۸۷ درصد کاهش یافته است. سطح توانگری مالی بیمه تعاون در سال ۱۳۹۴ معادل ۹۵ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۷۹ درصد افزایش یافته است. این نسبت برای بیمه سرمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۶۶ درصد بوده است. نسبت توانگری بیمه توسعه به دلیل لغو پروانه فعالیت در رشته‌های اتومبیل و زندگی، ارائه نشده است. منبع: ریسک نیوز

منبع : نقدینه

همچنین ببینید

بازار – ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

به گزارش پول بانک منبع : دنیای اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =