و نیرو ۵۶ میلیارد ریال سود انباشته کسب کرد


به گزارش پول بانک

، شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره یکساله منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵، مبلغ ۵۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.


شرکت سرمایه گذاری نیرو در سال مالی که گذشت با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال، مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت.


از درآمد این شرکت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۳۶ میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال رسید.


از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ ۹۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.


به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۵۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.


منبع : سایت پولی و مالی